Adatkezelési tájékoztató 

Bevezetés 

A/Az Greenman Kft. (8200 Veszprém, Házgyári út 16., adószám:  14200382-2-19, cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 1909510096) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő szabályzatnak: 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk. 

Jelen adatvédelmi szabályzat az alábbi oldalak/mobil alkalmazások adatkezelését szabályozza: https://greenman.hu 

Az adatvédelmiszabályzat  elérhető az alábbi oldalról: https://greenman.hu/adatvedelem 

A szabályzat módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba. 
  

Az adatkezelő és elérhetőségei 

Név: Greenman Kft. 

Székhely:  8200 Veszprém, Házgyári út 16. 

E-mail:  ugyfelszolgalat@greenman.hu 

Telefon:  +36 88 886 140 

Fogalom meghatározások 

 1. személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; 
 2. adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; 
 3. adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja; 
 4. adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 
 5. címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az 

adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak; 

 1. az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez; 
 2. adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. 

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek 

A személyes adatok: 

 1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”); 
 2. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”); 
 3. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”); 
 4. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”); 
 5. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”); 
 6. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”). 

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”). 

Az adatkezelő nyilatkozik, hogy adatkezelése a jelen pontban foglalt alapelveknek megfelelően történik. 

Webáruház működtetéshez / szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó adatkezelés 

 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja
Személyes adat                       Az adatkezelés célja.             Jogalap
Felhasználói névAzonosítás, a regisztráció lehetővé tétele.a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése.
JelszóA felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.
a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése.
Vezeték-és keresztnévA kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz, a szabályszerű számla kiállításához, az elállási jog gyakorlásához szükséges.
a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése. 
E-mail címKapcsolattartás.
a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése. 
TelefonszámKapcsolattartás, a  számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése. 
Számlázási név és címA szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.6. cikk (1) bekezdés c) pontja, és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése
Szállítási név és címA házhoz szállítás lehetővé tétele.a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése.
A vásárlás/regisztráció időpontjaTechnikai művelet végrehajtása.GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése. 
A vásárlás/ regisztrációkori IP címTechnikai művelet végrehajtása.
GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése. 

2 Az érintettek köre: A webshop weboldalon regisztrált/vásárló valamennyiérintett.Sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon. 

 1. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Ha a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek valamelyike fennáll, úgy az érintett törlési kérelméig tart. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat. Az érintett szerződéses adatai a polgárjogi elévülési idő leteltével törölhetőek az érintett törlési kérelme alapján. A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni. 
 2. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő, továbbá az arra feljogosított munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával. 
 3. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése

 Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához. 

 1. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni

Postai úton a 8200 Veszprém, Házgyári út 16. címen, e-mail útján a/az  ugyfelszolgalat@greenman.hu  e-mail címen, telefonon a +36 88 886 140  számon. 

 1. Az adatkezelés jogalapja
 2. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pont, 
 3. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információstársadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése: 

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig. 

 1. A számviteli jogszabályoknak megfelelő számlák kiállítása esetén a 6. cikk (1) bekezdés c) pontja. 
 2. A szerződésből eredő követelések érvényesítése esetén a Polgári Törvénykönyvrőlszóló 2013. évi V. törvény 6:22. §-a szerint 5 év. 

6:22. § [Elévülés] 

 1. Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a követelések öt év alatt évülnek el. 
 2. Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé válik. 
 3. Az elévülési idő megváltoztatására irányuló megállapodást írásba kell foglalni. 
 4. Az elévülést kizáró megállapodás semmis. 
   
  8. Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés szerződés teljesítéséhez és ajánlat adásához szükséges. köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a rendelését teljesíteni. az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudjuk a rendelését feldolgozni. 
    

Cookie-k (sütik) kezelése 

1. Az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k”, „biztonsági cookie-k”, „Szükségszerű cookie-k”, ”Funkcionális cookie-k”, és a „weboldal statisztikájának kezeléséért felelős cookie-k” használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől. 2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok 

 1. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett. 
 2. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, látogatók nyomon követése,testre szabott működés biztosítása. 
 3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: 
Süti típusaAdatkezelés jogalapjaAdatkezelés időtartama
Munkamenet  sütik (session), vagy egyéb, a honlap működéséhez elengedhetetlenül  szükséges sütikA GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja.  Az adatkezelő jogos érdeke a weboldal  üzemeltetése céljából, a honlap  működőképességének, alapvető funkcióinak biztosítása, és a számítógépes rendszer biztonsága.A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig  tartó időszak
Állandó vagy  mentett sütikA GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja.  Az adatkezelő jogos érdeke a weboldal  üzemeltetése céljából, a honlap  működőképességének, alapvető funkcióinak biztosítása, és a számítógépes rendszer biztonságaAz érintett törléséig tart az adatkezelés, vagy a pontos érvényességi idővel rendelkező (állandó, mentett) sütik törlésükig, de legkésőbb érvényességi idejük  lejáratáig tárolódnak a számítógépen
Statisztikai, marketing sütika GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja1 hónap – 2 év

Továbbá: 

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik. 

employee_login_last_email Bejelentkezésnél az emailcímet tárolja a böngésző bezárásáig. 

Ealrm, ealem, ealpw Permanens beléptetést biztosít. Élettartama 180 nap. 

come_from Beléptetés átirányítást végez. Élettartama 10 perc. 

predictionio Felhasználó azonosító cookie személyre szabott hirdetések ajánlásához. Élettartama 3 hónap. 

currency A vásárló pénznemét tárolja. Élettartama 30 nap. 

Google Adwords cookie Amikor valaki meglátogatja az oldalunkat, a látogató cookie-azonosítója hozzáadódik a remarketinglistához. A Google cookie-kat – például a NID és SID cookie-kat – használ a Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen cookie-kat például arra használja, hogy megjegyezze az Ön legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait. Az AdWords konverziókövetés funkciója cookie-kat használ. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó számítógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre kattint. A cookie-k néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése. 

Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten. 

Remarketing cookiek-k: A korábbi látogatók vagy felhasználók számára a Google Display Hálózaton található egyéb webhelyeken való böngészés, illetve termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezések keresésekor jelenhetnek meg 

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat: 

 1. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyesadatokat az adatkezelő ismerheti meg. 
 2. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettneklehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt. 
 3. A legtöbb böngésző, amelyet felhasználóink használnak, lehetővé teszi annak beállítását, hogy mely cookie-kat kell menteni és lehetővé teszi, hogy (meghatározott) cookie-k újra törlésre kerüljenek. Amennyiben Ön a cookie mentését meghatározott weboldalakon korlátozza vagy harmadik fél cookie-jait nem engedélyezi, úgy ez bizonyos körülmények között oda vezethet, hogy weboldalunk többé nem használható teljes egészében. Itt talál információkat arra vonatkozóan, hogy a szokásos böngészők esetében hogyan tudja a cookie beállításokat testre szabni: 

Google Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu) Internet Explorer 

(https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-deletemanage-cookies) Firefox 

(https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-has zn

Safari (https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac
  

Google Ads konverziókövetés használata 

 1. A „Google Ads” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). 
 2. Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk. 
 3. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott. 
 4. Minden Google Ads ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az Ads ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni. 
 5. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az Ads konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne. 
 6. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban. 
 7. További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el:  https://policies.google.com/privacy 

A Google Analytics alkalmazása 

 1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookiekat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését. 
 2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti. 
 3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen. 
 4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IPcímet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. 

Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IPcímet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

Facebook oldallal kapcsolatos adatkezelés 

A GREENMAN Kft. a www.facebook.com/greenmankft URL cím alatt Facebook oldalt (a továbbiakban: Greenman Facebook Oldal) üzemeltet, amelyen híreket, hirdetéseket tesz közzé, videókat, képeket és egyéb tartalmakat jelenít meg, nyereményjátékokat és promóciókat szervez és bonyolít le, eseményeket tesz közzé, fotókat közöl, bejegyzéseket tesz (post). A Facebook felhasználók a Greenman Facebook Oldalán megjelent tartalmakat megoszthatják, like-olhatják, és arra kommentet írhatnak, amelynek tartalmát a Greenman Kft. is megismeri. 

A Facebook a Greenman rendelkezésére bocsátja a Greenman Facebook Oldalon a Facebook Insight (Oldalelemzések) funkcióján keresztül a Facebook által gyűjtött publikusan elérhető adatokat, elemzéseket és azokat aggregált módon jeleníti meg a Greenman számára arról, hogy a látogatók milyen tevékenységet folytatnak a Greenman Facebook Oldalon, mennyi időt töltenek bizonyos tartalmak megtekintésével. 

Tájékoztatjuk, hogy a Greenman Kft.-nek nincs ráhatása, hogy a Facebook felhasználó a profilján milyen adatokat ad meg, tesz közzé, vagy milyen adatok érhetőek el, melyet később a Greenman és a Facebook felhasználhat. 

Erre vonatkozó beállításokat a felhasználó itt tud eszközölni: https://www.facebook.com/settings?tab=privacy 

Cookiefirst

Weboldalunk megfelelő működéséhez sütiket használunk. A weboldalunk eléréséhez használt böngészőben a cookie-k használatához és tárolásához való érvényes hozzájárulása megszerzéséhez és ennek megfelelő dokumentálásához hozzájárulást kezelő platformot használunk: CookieFirst. Ezt a technológiát a Digital Data Solutions BV, Plantage Middenlaan 42a, 1018 DH, Amszterdam, Hollandia biztosítja. Weboldal: https://cookiefirst.com a továbbiakban CookieFirst.

Amikor Ön belép a weboldalunkra, kapcsolat jön létre a CookieFirst szerverével, hogy lehetőséget kapjunk arra, hogy érvényes hozzájárulást kapjunk Öntől bizonyos sütik használatához. A CookieFirst ezután egy cookie-t tárol az Ön böngészőjében, hogy csak azokat a cookie-kat tudja aktiválni, amelyekhez Ön hozzájárult, és ezt megfelelően dokumentálni tudja. A feldolgozott adatokat addig tároljuk, amíg az előre meghatározott tárolási időszak le nem jár, vagy amíg Ön nem kéri az adatok törlését. Bizonyos kötelező törvényi tárolási időszakok a fentiek ellenére is alkalmazhatók.

A CookieFirst a sütik használatához szükséges, jogszabályban előírt hozzájárulás megszerzésére szolgál. Ennek jogalapja az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja.

Adatfeldolgozási megállapodás

Adatfeldolgozási megállapodást kötöttünk a CookieFirsttel. Ez egy adatvédelmi törvény által előírt szerződés, amely biztosítja, hogy weboldalunk látogatóinak adatait csak a mi utasításainknak megfelelően és a GDPR-nak megfelelően dolgozzuk fel.

Szerver naplófájlok

Weboldalunk és a CookieFirst automatikusan információkat gyűjt és tárol az úgynevezett szervernaplófájlokban, amelyeket az Ön böngészője automatikusan továbbít nekünk. A következő adatokat gyűjtjük:
-A hozzájárulásának státusza vagy a hozzájárulás visszavonása.
-Az Ön anonimizált IP-címe
-Információk az Ön böngészőjéről
-Információk az Ön eszközéről
-A weboldalunk meglátogatásának dátuma és időpontja
-A weboldal url-je, ahol Ön elmentette vagy frissítette a hozzájárulási beállításait.
-A hozzájárulási beállításait elmentő felhasználó hozzávetőleges tartózkodási helye
-A sütibannerre kattintó weboldal látogatójának univerzálisan egyedi azonosítója (UUID).

This cookie policy has been created and updated by Cookie Consent.

Hírlevél, DM tevékenység 

 1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse. 
 2. Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje. 
 3. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. 

Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva. 

 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja
Személyes adatAz adatkezelés céljaJogalap
Név, e-mail cím.Azonosítás, a  hírlevélre/akciós kuponokra való feliratkozás lehetővé tétele.Az érintett hozzájárulása,  6. cikk (1) bekezdés a) pontja. A gazdasági reklámtevékenység  alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.
A feliratkozás időpontjaTechnikai művelet végrehajtása.Az érintett hozzájárulása, 
6. cikk (1) bekezdés a) pontja. A gazdasági reklámtevékenység 
alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése. 
A feliratkozás kori IP címTechnikai művelet végrehajtása.Az érintett hozzájárulása, 
6. cikk (1) bekezdés a) pontja. A gazdasági reklámtevékenység 
alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése. 

5 Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett. 

 1. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb. 
 2. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés. 
 3. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, aszemélyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő, továbbá annak értékesítő és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával. 
 4. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint 

   tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen és 

   az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás 

   bármely időpontban történő visszavonásához. 

 1. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, illetve tiltakozását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni
   

Postai úton a 8200 Veszprém, Házgyári út 16. címen, e-mail útján a/az  ugyfelszolgalat@greenman.hu  e-mail címen, telefonon a +36 88 886 140  telefonszámon. 

 1. Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről. 
 2. Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés az Ön hozzájárulásán és a szolgáltató jogos érdekén alapul. köteles a személyes adatokat megadni, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk. az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni. 

Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulását bármikor vissza tudja vonni a leiratkozásra kattintással. 

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés 

jogszerűségét. 

Hírlevélküldéssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenység  

1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Különböző extra funkciók (pl. hírlevél-küldés) használata.  

2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:  

M.I. Solution Kft.  
 2045 Törökbálint, Hosszúrét u. 1.  
 06 20/362-8289  
 info@miclub.hu  

3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: A szolgáltatás használata során az érintett által megadott valamennyi személyes adat.  

4. Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.  

5. Az adatkezelés célja: Az adatfeldolgozó által nyújtott szolgáltatások működtetése a weboldalon.  

6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és az adatfeldolgozó közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek az adatfeldolgozó felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.  

7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és c) pontja, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.  

8. Az adatfeldolgozó tevékenysége: A http://www.greenman.hu (webáruház neve) a jobb ügyfél élmény és az eredményesebb tájékoztatás érdekében az M.I. rendszerét használja (M.I. Solution Kft., Magyarország, 2045 Törökbálint, Hosszúrét utca 1., www.miclub.hu), mely az Ön számítógépén tárolt szöveges fájlokat alkalmaz (sütik). Ezek a sütik eltárolják a webáruházunk felületén történt tevékenységét (kattintások). Az általunk használt szoftver és a sütik segítségével tudjuk megbecsülni, hogy Önt melyik termékünk, vagy szolgáltatásunk érdekelheti, ami segít nekünk abban, hogy Önnek olyan tartalmú emailt küldhessünk automatizáltan, mely informatív és arról szól, ami Önt érdekelheti. Amennyiben nem szeretne ilyen típusú leveleket kapni, illetve nem szeretné, hogy az Ön tevékenységét ilyen céllal kövessük, kérjük bármelyik levél láblécében levő “leiratkozás” feliratra kattintva azonnal leáll mind az automatán előállított levelek küldése, mind az Ön-, webáruházunkban történő tevékenységének nyomonkövetése.  

Továbbá:  
 Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:  
MailerLite Inc., a Delaware corporation at 548 Market St, PMB 98174, San Francisco, CA 94104-5401, United States  

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: A szolgáltatás használata során az érintett által megadott valamennyi személyes adat.  

Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.  

Az adatkezelés célja: Az adatfeldolgozó által nyújtott szolgáltatások működtetése a weboldalon.  

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és az adatfeldolgozó közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek az adatfeldolgozó felé intézett törlési kérelméig tart azju adatkezelés.  

Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és c) pontja, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.  

Az adatfeldolgozó tevékenysége: A http://www.greenman.hu (webáruház neve) a jobb ügyfél élmény és az eredményesebb tájékoztatás érdekében a MailerLite rendszerét használja (MailerLite, Inc., a Delaware corporation at 548 Market St, PMB 98174, San Francisco, CA 94104-5401, United States), mely az Ön számítógépén tárolt szöveges fájlokat alkalmaz (sütik). Ezek a sütik eltárolják a webáruházunk felületén történt tevékenységét (kattintások). Az általunk használt szoftver és a sütik segítségével tudjuk megbecsülni, hogy Önt melyik termékünk, vagy szolgáltatásunk érdekelheti, ami segít nekünk abban, hogy Önnek olyan tartalmú emailt küldhessünk automatizáltan, mely informatív és arról szól, ami Önt érdekelheti. Amennyiben nem szeretne ilyen típusú leveleket kapni, illetve nem szeretné, hogy az Ön tevékenységét ilyen céllal kövessük, kérjük bármelyik levél láblécében levő “leiratkozás” feliratra kattintva azonnal leáll mind az automatán előállított levelek küldése, mind az Ön-, webáruházunkban történő tevékenységének nyomonkövetése.  

Ezen túl webáruházunk felületén történő böngészés során kizárólag olyan sütit helyezünk el a gépén, mely a marketingünk optimalizálásához segít hozzá és semmilyen esetben sem köthetőek az így gyűjtött adatok egy konkrét személyhez.  

https://www.mailerlite.com/

Számlázással kapcsolatos adatfeldolgozás 

Az adatfeldolgozó megnevezése: KBOSS.hu Kft.  (Számlázz.hu) 

Az adatfeldolgozó székhelye: 1031 Budapest, Záhony utca 7. 

Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@szamlazz.hu 

Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és c) pontja, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.   

https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/

Az adatfeldolgozó megnevezése: Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. 

Az adatfeldolgozó székhelye: 1022 Budapest, Törökvész út 30/A. 

Az adatfeldolgozó telefonszáma:  +36 1 336 5322 

Az adatfeldolgozó e-mail címe: ugyfelszolgalat@kulcs-soft.hu 

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok nyilvántartásában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően törli. 

https://www.kulcs-soft.hu/adatvedelem

Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység 

Az adatfeldolgozó, és közvetítő megnevezése: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Az adatfeldolgozó székhelye: Budapest, 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 

Az adatfeldolgozó telefonszáma: 06-1-767-8282 

Az adatfeldolgozó e-mail címe: ugyfelszolgalat@posta.hu 

Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és c) pontja, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. 

https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato

Az adatfeldolgozó, és közvetítő megnevezése: FOXPOST Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Az adatfeldolgozó székhelye: : 3300 Eger, Pacsirta utca 35/A. 

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36-1-999-0369 

Az adatfeldolgozó e-mail címe: : info@foxpost.hu 

Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és c) pontja, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. 

https://foxpost.hu/uploads/documents/hu/adatkezelesi_tajekoztato.pdf

Az adatfeldolgozó, és közvetítő megnevezése: DPD Hungary Kft. 

Az adatfeldolgozó székhelye: 1134 Budapest, Váci út 33. 2. emelet 

Az adatfeldolgozó e-mail címe: dpd@dpd.hu 

Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és c) pontja, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. 

https://www.dpd.com/hu/hu/adatvedelem/

Az adatfeldolgozó, és közvetítő megnevezése: Packeta Hungary Kft. 

Az adatfeldolgozó székhelye: 1044 Budapest, Ezred utca 1-3. B2/11. ép. 

Az adatfeldolgozó e-mail címe: privacy@packeta.hu v 

Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és c) pontja, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. 

https://www.packeta.hu/dokumentumok-partnereknek

Az adatfeldolgozó, és közvetítő megnevezése: BOXY Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Az adatfeldolgozó székhelye: 1134 Budapest, Váci út 33. 2. emelet 

Az adatfeldolgozó e-mail címe: csomagod@boxy.hu 

Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és c) pontja, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. 

https://storage.googleapis.com/boxy.kifli.tech/strapi-assets/BOXY_ASZF_20231101_HUN_ENG_c67b5f9f51/BOXY_ASZF_20231101_HUN_ENG_c67b5f9f51.pdf

Az adatfeldolgozó, és közvetítő megnevezése: Webshippy Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság 

Az adatfeldolgozó székhelye: 2151 Fót, 0221/12. (East Gate Business Park C/2.) 

Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@webshippy.com 

Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és c) pontja, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. 

Az adatfeldolgozó, és közvetítő megnevezése: SC FAN Courier Express SRL 

Az adatfeldolgozó székhelye: abrica de Glucoza str., No. 11C, Bucharest, sector 2, postal code 020332 

Az adatfeldolgozó e-mail címe: dataprotection@fancourier.ro. 

Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és c) pontja, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. 

https://www.fancourier.ro/en/privacy-policy/

 
Ügyfélkapcsolat-kezeléssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenység 

Az adatfeldolgozó, és közvetítő megnevezése: MiniCRM 

Az adatfeldolgozó székhelye: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14. 

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 (1) 999 – 0402 

Az adatfeldolgozó e-mail címe: help@minicrm.hu 

Adatfeldolgozói feladat: CRM adatbázis működtetése (rendszertámogatás biztosításával kapcsolatos feladatok). Az Adatkezelő az adatkezeléséhez kapcsolódó technikai műveletek elvégzéséhez a MiniCRM szolgáltatását veszi igénybe. 

Ügyfélszolgálati adatkezelő és hangrögzítő program 

Az adatfeldolgozó, és közvetítő megnevezése: RIngover, SAS BJT PARTNERS – RINGOVER GROUP 

Az adatfeldolgozó székhelye:  50 bis rue Maurice Arnoux 
 92120 MONTROUGE, Franciaország 

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +33 1 84 800 800 

Az adatfeldolgozó e-mail címe: support@ringover.com 

Panaszkezelés 

 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja
Személyes adatAz adatkezelés céljaJogalap
Vezeték-és keresztnévAzonosítás, kapcsolattartás.6. cikk (1) bekezdés c) pontja, és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése.
E-mail címKapcsolattartás.
TelefonszámKapcsolattartás.
Számlázási név és címAzonosítás, a megrendelt termékekkel/szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások, kérdések és problémák kezelése.

2 Az érintettek köre: A weboldalon vásárló és minőségi kifogással élő, panaszt tevő valamennyi érintett. 

 1. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A kifogásról felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 3 évig kell megőrizni. 4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő, továbbá az arra feljogosított munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával. 
 2. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése

 Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához 

 1. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni

postai úton a/az 8200 Veszprém, Házgyári út 16. címen, e-mail útján a/az  ugyfelszolgalat@greenman.hu  e-mail címen, telefonon a +36 88 886 140  számon. 

 1. Tájékoztatjuk, hogya személyes adat szolgáltatása jogi kötelezettségen alapul. a szerződés megkötésének előfeltétele a személyes adatok kezelése. köteles a személyes adatokat megadni, hogy panaszát kezelni tudjuk. 

az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudjuk kezelni a hozzánk beérkezett panaszát. 

Címzettek, akikkel a személyes adatokat közlik 

címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. 

 1. Adatfeldolgozók (akik, az adatkezelő nevében végzik az adatkezelést) Az adatkezelő a saját adatkezelési tevékenységeinek elősegítése céljából, továbbá 

érintettel kötött szerződés-, illetve a jogszabályok által támasztott kötelezettségeinek teljesítése érdekében adatfeldolgozókat vesz igénybe. Az adatkezelő nagy hangsúlyt fektet arra, hogy kizárólag olyan adatfeldolgozókat vegyen igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés GDPR-ban foglalt követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására. Az adatfeldolgozó és bármely, az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személy a jelen szabályzatban foglalt személyes adatokat kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezeli. 

Az adatfeldolgozó tevékenységeiért az adatkezelő jogi felelősséggel tartozik. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a GDPR-ban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta, vagy azokkal ellentétesen járt el. 

Az adatfeldolgozónak az adatok kezelését érintően érdemi döntéshozatala nincsen. Az adatkezelő az informatikai háttér biztosítására tárhely-szolgáltatót, a megrendelt termékek kiszállítására futárszolgálatot, mint adatfeldolgozót vehet igénybe. 

 1. Egyes adatfeldolgozók 
Adatfeldolgozói tevékenységNév, cím, elérhetőség
Tárhely-szolgáltatásCég: Tárhely.eu Szolgáltató Kft., 1144 Budapest, Ormánság utca 4., X.em 241., e-mail:  support@tarhely.eu
Egyéb adatfeldolgozó (pl. online számlázás, webfejlesztés, marketing)Számlázz.hu   Cég: KBOSS.hu Kft.  Honlap: https//www.szamlazz.hu  Email: info@szamlazz.hu  Telefon: 06 30 35 44 789   

Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt.  1022 Budapest, Törökvész út 30/A.  +36 1 336 5322  ugyfelszolgalat@kulcs-soft.hu   

Cég: RIngover, SAS BJT PARTNERS – RINGOVER GROUP  Székhelye:  50 bis rue Maurice Arnoux 
 92120 MONTROUGE, Franciaország  Telefonszáma: +33 1 84 800 800  Az adatfeldolgozó e-mail címe: support@ringover.com  https://www.ringover.com/   

Cég: MiniCRM  1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.  +36 (1) 999 – 0402  E-mail címe: help@minicrm.hu   

Cég: M.I. Solution Kft.   
 2045 Törökbálint, Hosszúrét u. 1.   
 06 20/362-8289   
 info@miclub.hu    Honlap: https://www.miclub.hu/   

Cég: MailerLite Inc., a Delaware corporation at 548 Market St, PMB 98174, San Francisco, CA 94104-5401, United States  Honlap: https://www.mailerlite.com/

harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak. 

 1. Adattovábbítás harmadik fél részére 

A harmadik fél adatkezelők a saját nevükben, a saját adatvédelmi szabályzatuknak megfelelően kezelik az általunk közölt személyes adatokat. 

Adatkezelő tevékenységeNév, cím, elérhetőség
FuvarozásDPD Hungária Futárpostai Csomagküldő  Szolgáltató   Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: 1134 Budapest, Váci út 33., A épület II. emelet  +36 (1) 501-6200 + 36 (40) 100-373  dpd@dpd.hu  https://www.dpd.com/hu/hu/adatvedelem/   

MPL Magyar Posta Logisztika Kft. 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. ugyfelszolgalat@posta.hu   Telefon: (06-1) 767-82-82  ÁSZF: https://www.posta.hu/ugyfelszolgalat/aszf Adatvédelmi tájékoztató: https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato    

FoxPost Zrt.  3300 Eger, Maklári út 119.  Telefon: 06-1-999-0-369   Telephely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút ot12-14.  E-mail: info@foxpost.hu   https://foxpost.hu/uploads/documents/hu/adatkezelesi_tajekoztato.pdf   

WEBSHIPPY KFT.  1044 Budapest, Ezred utca 2. (B2/13/1)  Telefon: +36 1 99 88 099  E-mail: info@webshippy.hu  https://webshippy.com/adatkezelesi-tajekoztato/
Online fizetésOTP SimplePay  OTP Mobil Szolgáltató Kft.   Székhely: 1138 Budapest, Váci út 135-139. B. ép. 5. em  https://simplepay.hu/vasarlo-aff   

Revolut Pay  Revolut Bank UAB  Konstitucijos ave. 21B, 08130 Vilnius, the Republic of Lithuania  https://www.revolut.com/hu-HU/legal/   

Apple Pay  Apple Inc  https://www.apple.com/hu/privacy/   

Google Pay  Google Ireland Limited  European Economic Area or Switzerland, located at Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.  https://support.google.com/googlepay/answer/9039712?hl=hu

Közösségi oldalak 

 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: 

Meta/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe. 

 1. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a 

Meta/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a Szolgáltató közösségi oldalát, illetve a közösségi oldalon keresztül felvette a kapcsolatot az adatkezelővel. 

 1. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, követése, népszerűsítése. 
 2. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik. 
 3. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon. 
    

Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések 

 1. Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel. 
 2. Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Meta-n stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli. 
 3. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. 
 4. Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására. 
 5. A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
    

Az érintettek jogai 

 1. A hozzáférés joga 

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon. 

 1. A helyesbítéshez való jog 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 

 1. A törléshez való jog 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén. 

 1. Az elfeledtetéshez való jog 

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. 

 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: 

 Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 

 az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;  az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 

 Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben. 

 1. Az adathordozhatósághoz való jog 

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (…) 

 1. A tiltakozáshoz való jog 

A jogos érdeken, illetve a közhatalmi jogosítványon, mint jogalapokon alapuló adatkezelések esetében Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a (…) kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. 

 1. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. 

 1. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotástÖn jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés: 

 Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;  meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy  Ön kifejezett hozzájárulásán alapul. 

Intézkedési határidő 

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről. 

Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt. 

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 
  

Az adatkezelés biztonsága 

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben: 

 1. a személyes adatok álnevesítését és titkosítását; 
 2. a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét; 
 3. fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani; 
 4. az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást. 
 5. A kezelt adatokat úgy kell tárolni, hogy azokhoz illetéktelenek ne férhessenek hozzá. Papír alapú adathordozók esetében a fizikai tárolás, irattárazás rendjének kialakításával, elektronikus formában kezelt adatok esetén központi jogosultságkezelő rendszer alkalmazásával. 
 6. Az adatok informatikai módszerrel történő tárolási módját úgy kell megválasztani, hogy azok törlése – az esetleg eltérő törlési határidőre is tekintettel – az adattörlési határidő lejártakor, illetve ha az egyéb okból szükséges, elvégezhető legyen. A törlésnek visszaállíthatatlannak kell lennie. 
 7. A papír alapú adathordozókat iratmegsemmisítő segítségével, vagy külső, iratmegsemmisítésre szakosodott szervezet igénybevételével kell a személyes adatoktól megfosztani. Elektronikus adathordozók esetében az elektronikus adathordozók selejtezésére vonatkozó szabályok szerint kell gondoskodni a fizikai megsemmisítésről, illetve szükség szerint előzetesen az adatoknak a biztonságos és visszaállíthatatlan törléséről. 
 8. Az adatkezelő az alábbi konkrét adatbiztonsági intézkedéseket teszi: 

A papír alapon kezelt személyes adatok biztonsága érdekében a Szolgáltató az alábbi intézkedéseket alkalmazza (fizikai védelem): 

 1. A dokumentumokat biztonságos, jól zárható száraz helyiségben helyezni el. 
 2. Amennyiben a papíralapon kezelt személyes adatok digitalizálására kerül sor, akkor a digitálisan tárolt dokumentumokra irányadó szabályokat kell alkalmazni 
 3. A Szolgáltató adatkezelést végző munkatársa a munkavégzése során csak úgy hagyhatja el azt a helyiséget, ahol adatkezelés folyik, hogy a rá bízott adathordozókat elzárja, vagy az adott helyiséget bezárja. 
 4. A személyes adatokat csak az arra jogosult személyek ismerhetik meg, azokhoz harmadik személyek nem férhetnek hozzá. 
 5. A Szolgáltató épülete és helyiségei tűzvédelmi és vagyonvédelmi berendezéssel vannak ellátva. 

 Informatikai védelem 

 1. Az adatkezelés során használt számítógépek és mobil eszközök (egyéb adathordozók) a Szolgáltató birtokát képezik. 
 2. A Szolgáltató által használt személyes adatokat tartalmazó számítógépes rendszer vírusvédelemmel van ellátva. 
 3. A digitálisan tárolt adatok biztonsága érdekében a Szolgáltató adatmentéseket és archiválásokat alkalmaz. 
 4. A központi szerver géphez csak megfelelő jogosultsággal és csakis az arra kijelölt személyek férhetnek hozzá. 
 5. A számítógépeken található adatokhoz felhasználónévvel és jelszóval lehet csak hozzáférni. 
    

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről 

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet. 

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket. 

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:  az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;  az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;  a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását. 

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását. 

Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak 

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is. 
  

Felülvizsgálat kötelező adatkezelés esetén 

Ha a kötelező adatkezelés időtartamát, vagy szükségessége időszakos felülvizsgálatát törvény, helyi önkormányzat rendelete, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa nem határozza meg, az adatkezelő az adatkezelés megkezdésétől legalább háromévente felülvizsgálja, hogy az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adat kezelése az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges-e

Ezen felülvizsgálat körülményeit és eredményét az adatkezelő dokumentálja, e dokumentációt a felülvizsgálat elvégzését követő tíz évig megőrzi és azt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) kérésére a Hatóság rendelkezésére bocsátja. 
  

Panasztételi lehetőség 

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9. 

Telefon: +36 -1-391-1400 

Fax: +36-1-391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
  

Zárszó 

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra: 

 A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR)(2016. április 27.); 

 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.); 

 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 

(főképp a 13/A. §a); 

 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról; 

 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§a); 

2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról; 

2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§a); 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IABajánlásról; 

 A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről.